Gradation

क्रमांक पद नाम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अ‍नन्तिम
1 तहसीलदार 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 नायब तहसीलदार 2014 2015 2016 2017 2018 2019